Kursy i szkolenia zawodowe

Podwyższ swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach

Rekrutacja rozpoczęta

Bezpieczna wymiana butli

Czas trwania:
5 godzin

Termin:
31 styczeń

Słuchacze uzyskują wiedzę teoretyczną , a następnie umiejętności praktycznez zakresu bezpiecznej wymiany zbiorników LPG. Szkolenie to przeznaczone jest dla kierowców wózków jezdniowych, którzy będą wymieniali zbiorniki LPG w wózkach jezdniowych.
Cena:
100
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych – G1

Czas trwania:
2 spotkania

Termin:
20 styczeń

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV.
Cena:
200
zł/os + egzamin
Rekrutacja rozpoczęta

Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci gazowych - G3

Czas trwania:
2 spotkania

Termin:
20 styczeń

Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Cena:
200
zł/os. + egzamin
Rekrutacja rozpoczęta

Język Migowy

Czas trwania:
40 godzin

Termin:
31 styczeń

podstawowe zasady kontaktu z osobami niesłyszącymi, polski alfabet palcowy i liczebniki, podstawowe pojęcia dotyczące osób niesłyszących
Cena:
700
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Kurs magazyniera

Czas trwania:
 40 godz.

Termin:

25 styczeń

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonania pracy magazyniera, zapoznanie z zasadami gospodarki magazynowej, dokumentacją magazynową, zaznajomienie kursantów z programem komputerowym do obsługi magazynu. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia. 9 spotkań ze specjalistą.
Cena:
700
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Kurs metodyczno
-dydaktyczny dla osób prowadzących szkolenia BHP

Czas trwania:
2 spotkania
ze specjalistą.

Termin:
12 styczeń

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnych informacji o: wybranych zagadnieniach z psychologii i pedagogiki, metod kształcenia dorosłych, organizacji i metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Cena:
350
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Magazynier z obsługą wózków widłowych

Czas trwania:

90 godzin

Termin:
25 styczeń

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i odpowiednią wiedzę merytoryczną. Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne, instruktor praktycznej nauki jazdy oraz członkowie komisji egzaminacyjnej posiadają niezbędne uprawnienia wydane przez ODK Ministerstwa Gospodarki uprawniające do prowadzenia zajęć.
Cena:
1390
zł/os
Rekrutacja rozpoczęta

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Czas trwania:
3 spotkania

Termin:
27 styczeń

Zwyżki, nożycówki, kosze to popularne nazwy kursu na podesty ruchome przejezdne
Cena:
350
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Obsługa suwnic

Czas trwania:
3 spotkania
ze specjalistą

Termin:
13 styczeń

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad obsługi urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu w zakresie uprawnień
Cena:
350
zł/os. + egzamin
Rekrutacja rozpoczęta

Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Czas trwania:
3 spotkania

Termin:
25 styczeń

Celem szkolenia jest jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami widłowymi (jezdniowymi). Kursanci w trakcie szkolenia zostaną zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów, a także z przepisami bhp, zasadami poruszania się
Cena:
399
zł/os. +egzamin
Rekrutacja rozpoczęta

​Palacz kotłów centralnego ogrzewania - G2

Czas trwania: 
2 spotkania

Termin:

20 styczeń

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z obowiązującą ustawą
Cena:
200
zł/os + egzamin
Rekrutacja rozpoczęta

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów

Czas trwania:
48 godzin

Termin:
24 styczeń

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Kurs realizowany w formie wykładów i samokształcenia.
Cena:
750
zł/os
Rekrutacja rozpoczęta

Społeczny 
inspektor pracy

Czas trwania:
2 spotkania
ze specjalistą

Termin:
8 luty

Szkolenie przeznaczone jest dla Społecznych Inspektorów Pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.: podstawy prawne, uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy, planowanie pracy.
Cena:
400
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Zasady bezpiecznej eksploatacji gazów medycznych

Czas trwania:
8 godzin

Termin:
27 styczeń

Przeznaczone głównie dla osób pracujących w służbie zdrowia. Słuchacze uzyskują wiedzę na temat właściwości gazów medycznych stosowanych w służbie zdrowia, a także ich bezpiecznej eksploatacji, magazynowania i oznaczania.
Cena:
250
zł/os.
zdjęcie

Twoją przyszłość powierz najlepszym i osiągnij sukces

W naszym szybko zmieniającym się świecie umiejętność dostosowania się do nowych warunków i trendów jest niezwykle istotna, szczególnie w życiu zawodowym. 

Najlepszą formą dokształącania są studia podyplomowe. W wielu branżach doskonalenie zawodowe jest wręcz niezbędne, nie tylko by zdobywać sukcesy, ale nawet aby nie wypaść z obiegu i utrzymać się na rynku pracy. Firmy organizujące kursy doszkalające prześcigają się w konstruowaniu ofert.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11