dołącz do nas: Platforma e-learning


Koncepcja pracy

NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „ELPAX”


Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ELPAX" w Bytomiu jest niepubliczną placówką oświatową, która działa na podstawie art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie  oświaty (Dz. U. 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i wpisu do rejestru Marszałka Województwa  Śląskiego   Nr 7.
Ośrodek zajmuje się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli, obejmuje swym działaniem szkoły i placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego .
Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców,kadry kierowniczej oświaty i upowszechnianie ich osiągnięć edukacyjnych.
 
Misją Ośrodka jest:
 • wspieranie dyrektorów i nauczycieli we wszystkich obszarach ich aktywności zawodowej
 • prowadzenie szkoleń, kursów na najwyższym poziomie
 • świadczenie profesjonalnych usług w miejscu i czasie najbardziej dogodnym dla uczestników szkolenia
 • stworzenie konkurencyjnej instytucji niestacjonarnej kształcącej kadrę oświatową gwarantując wysoki poziom nauczania i kształcenia

Wizją Ośrodka jest:
 • kształcenie nauczycieli, wychowawców na najwyższym poziomie edukacyjnym
 • praktyczne zastosowanie wiedzy w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • prowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb uczestników pod względem formy, tematu, czasu trwania i miejsca
 • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • działanie propagujące twórczą aktywność nauczycieli i Rad Pedagogicznych

Naszym głównym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej skierowanej na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, inicjowanie i wspieranie różnych form innowacji i inicjatyw w zakresie doskonalenia metod nauczania, realizacji programów nauczania i podnoszenia jakości pracy nauczycieli.


Do głównych zadań ośrodka należy:

1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.
2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
 • wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie  z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 • realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
 • diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 • przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
3. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.
4. Podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie i rozwój szkół i placówek oświatowych.
5. Realizacja działań związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli.
6. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
7. Prezentowanie i upowszechnianie informacji dotyczących oferty edukacyjnej i osiągnięć placówki.
8. Zapewnienie sprawnego rozwoju placówki poprzez efektywne zarządzanie.


OBSZARY PRACY PLACÓWKI

Obszar I
Organizacja i działania wspierające funkcjonowanie i rozwój szkół i placówek oświatowych.

 
lp. zadania wyznaczniki sukcesu

 
1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli, kadry kierowniczej w zakresie doskonalenia zawodowego.

 
diagnozowane są potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
diagnoza potrzeb jest wieloaspektowa
tematyka form doskonalenia zawodowego nauczycieli wynika z diagnozy potrzeb w tym zakresie
analizowana jest strona merytoryczna i organizacyjna realizowanych przedsięwzięć
2. Organizacja form wspierających rozwój nauczycieli, kadry kierowniczej oraz szkół i placówek jako instytucji oświatowych. różnorodne sposoby upowszechniania oferty edukacyjnej
3. Analizowanie działań placówki w celu zwiększenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. analizowana jest praca placówki, formułowane 
i wdrażane są wnioski, wynikające z realizowanych działań,
realizowane przez placówkę działania są monitorowane, modyfikowane i wzbogacane;


Obszar II
Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

 
lp. Zadanie wyznacznik sukcesu

 
1. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku na rzecz edukacji współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji 
w celu podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych;
2. Pozyskiwanie partnerów do efektywniejszej realizacji zadań placówki podejmowanie wielopłaszczyznowej współpracy z instytucjami działającymi na rzecz z edukacji.


Obszar III
Rozwój organizacyjny placówki.

 
lp. Zadanie wyznaczniki sukcesu

 
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie kadry pedagogicznej placówki kadra pedagogiczna placówki systematycznie podejmuje działania, mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
2. Wzbogacanie bazy dydaktycznej. środki dydaktyczne, przyczyniają się do jakościowego rozwoju realizowanych przedsięwzięć,
nowoczesna baza przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności oferty proponowanej przez placówkę;
3. Modyfikowanie działań związanych z upowszechnianiem i przekazywaniem informacji . wszechstronny przepływ informacji zwiększa udział nauczycieli w proponowanych formach doradztwa i doskonalenia zawodowego;
nowoczesne technologie umożliwiają szerszy dostęp do oferty edukacyjnej placówki


Ośrodek współpracuje z:
 • władzami oświatowymi – Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
 • przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i ponadgimnazjalnymi ,
 • instytucjami związanymi z oświatą – MDK w Bytomiu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Powiatowym Urzędem Pracy;
 • Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu
 • Szkołą Języków Obcych DEUTSCH