dołącz do nas: Platforma e-learning


Rozwijaj swoją
Wiedzę z Elpaxem
na studiach i kursach


Krok w bezpieczną
przyszłość.

Sprawdź kierunki! 

Oferta szkoleń
organizowanych w
NODN „ELPAX”Wdrażania nowej podstawy
programowej kształcenia [
ogólnego.
Podniesienia jakości edukacji
matematycznej, przyrodniczej
i informatycznej.
Bezpieczeństwa w Internecie.
Odpowiedzialnego korzystania
z mediów społecznych
Wprowadzania doradztwa
zawodowego do szkół i placówek
Wzmacniania wychowawczej roli szkoły
Podnoszenia jakości edukacji włączającej
w szkołach i placówkach oświaty
Skutecznej komunikacji nauczyciela
z rodzicami
Gier i zabaw wspomagających naukę
czytania, pisania, matematyki
Komunikacji interpersonalnej nauczycieli
Świadomej autoprezentacji nauczyciela
Protokołowania posiedzeń
rad pedagogicznych
Asertywności, radzenia sobie
ze stresem oraz wypalenia zawodowego
Motywowania uczniów do nauki
Tworzenia testów i zadań na platformie
edukacyjnej modle
Kreatywnej pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach młodszych.
Wprowadzania zdrowej diety w szkole i w przedszkolu.

Organizujemy również kursy:

Kierownika wycieczek szkolnych
Kierowników wypoczynku
Na wychowawców wypoczynku
Pierwszej pomocy przedlekarskiej

 
 • Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

  NODN ELPAX zaprasza na:

   
  30 – godzinny kurs uprawniający do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania I pomocy.

  Kurs dla nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, prowadzony według ramowego programu Ministerstwa Zdrowia z 2010 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1132) w sprawie przygotowania nauczycieli

   Miejsce szkolenia: Bytom, ul. Łużycka 11
   Liczba godzin: 30
   Liczba miejsc: 15
   
   Cel szkolenia:
   Zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

   Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem stosownego zaświadczenia.

   Koszt uczestnictwa 380 zł od osoby.
   Zapisy do 30.05.2018 r. (ilość miejsc ograniczona)

   Zapisy przyjmujemy na kartach zgłoszeniowych.
   W przypadku zapisów indywidualnych proszę o kontakt mailowy: odn@elpax.pl

 • Modyfikowanie i opracowanie przez szkoły własnych programów nauczania

  Modyfikowanie i opracowanie przez szkoły własnych programów nauczania

   
  Czas trwania: 4 godz.
   

  Cele:

  Umiejętne modyfikowanie już istniejących programów oraz opracowywanie własnych programów nauczania.
 • Tworzenie testów i zadań na platformie edukacyjnej moodle

  Tworzenie testów i zadań na platformie edukacyjnej moodle

   
  Czas trwania: 10 godz. (2 spotkania po 5 godzin lekcyjnych)
   

  Cele:

  Zapoznanie słuchaczy z metodami tworzenia testów, zadań i innych metod służących do realizacji pomiaru dydaktycznego oraz sposoby ich sprawdzania.
 • Kurs protokołowania posiedzeń rad pedagogicznych

  Kurs protokołowania posiedzeń rad pedagogicznych

   
  Czas trwania: 4 godz.
   

  Cele:

  Zapoznanie z podstawami prawnymi pisania protokołów, poznanie słownictwa związanego z protokołowaniem, poznanie zasad tworzenia uchwał i opinii oraz redagowanie protokołów.

  Pliki do pobrania:

 • Asertywność - czyli prawo wyrażania siebie

  Asertywność - czyli prawo wyrażania siebie

   
  Czas trwania: 5 godz.
   

  Cele:

  Poznanie technik asertywnych zachowań i wprowadzanie ich
  w życie. Umiejętności redukcji złości, stresu i prawidłowych relacji
  z innymi ludźmi, jak i prowadzenie asertywnego trybu życia.
 • Kierownik wycieczek szkolnych

  Kierownik wycieczek szkolnych

   
  Czas trwania: 10 godz.
   

  Cele:

  Nabycie uprawnień kierownika wycieczek.

  Na zamówienie realizujemy wszystkie tematy szkoleń zgodnie
  z potrzebą placówki zamawiającej.

  Ceny szkoleń zamkniętych dla rad pedagogicznych oscylują
  w granicach 1.000 zł - 1.400 zł. w zależności od ilości osób
  w grupie. Terminy do uzgodnienia.

  Organizujemy również okresowe szkolenia BHP dla pracowników oświaty w cenie 35 zł od osoby.
 • Tutoring jako metoda w edukacji

  12 h
  Program szkolenia: 
   - Organizacja tutoringu szkolnego 
   - Komunikacja w tutoringu - rozmowa tutorska 
   - Talenty i praca na zasobach 
   - Uczenie się i motywacja 
   -Elementy porozumienia bez przemocy w tutoringu.
 • Warsztaty z Neurodydaktyki

  12 godz. lekcyjnych
  Program szkolenia 
   • Czym jest neurodydaktyka 
   • Uczeń w przestrzeni wirtualnej – korzyści i zagrożenia 
   • Rola emocji i wyobraźni w praktyce dydaktycznej 
   • Mechanizmy pamięci i koncentracji 
   • Schemat efektywnych powtórek 
   • Projektowanie skutecznych jednostek lekcyjnych
 • Kompetencje interpersonalne w zakresie kontaktów nauczyciel- rodzic,

  nauczyciel- uczeń, nauczyciel- nauczyciel, wypalenie zawodowe, radzenie sobie w nowej rzeczywistości szkolnej
  12 godz. lekcyjnych
  PROGRAM: 
   1. Efektywność osobista 
   2. Komunikacja interpersonalna jako narzędzie pracy 
   3. Umiejętność pracy w grupie 
   4. Warsztat asertywności 
   5. Automotywacja i zarządzanie sobą w czasie
 • Modyfikacja programów nauczania kształcenia w zawodach z uwzględnieniem nowej podstawy programowej obowiązującej od 1.09.2019 r

  Akty prawne dotyczące kształcenia zawodowego w: technikach, BSI stopnia, szkołach policealnych, na KKZ i KUZ.
  Struktura nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach z uwzględnieniem przyjętej metodologii.
  Ramowe plany nauczania kształcenia w zawodach
  Programy nauczania a planowanie dydaktyczne nauczycieli.termin: styczeń 2019

  cena: 50 zł/os
 • Planowanie zawodowe nauczyciela. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów

  Celem szkolenia jest pomoc nauczycielowi w pisaniu planu rozwoju zawodowego i jego modyfikacji, a także prawidłowej interpretacji Rozporządzenia w sprawie awansu(...) i innych aktów prawnych, oraz przygotowanie się do przebiegu i dokumentacji stażu.

  Termin: 23 październik 2018, godz. 16.00, 

  cena: 50 zł
 • Programowanie (kodowanie) w szkole bez użycia komputera

  Ramowy program szkolenia:

  Istota programowania
  Po co uczyć programowania
  Na czym polega programowanie bez komputera
  Zabawki edukacyjne do programowania bez komputera ( w praktyce zaprezentowanie gier planszowych)
  Mata edukacyjne
   Przykładowe scenariusze zajęć
  Szkolenie teoretyczne, z pokazem gier i maty - 2-3 h
  Może być szkolenie stacjonarnie w Elpaxie, albo w placówceTermin: 18październik 2018, godz. 16.00, 

  cena: 80 zł
 • Nauczanie robotyki w szkole.


  - Przegląd podstawy programowej w zakresie robotyki w szkole podstawowej 
  - Na czym polega nauczanie rootyki 
  - Przegląd robotów edukacyjnych ( większa część zaprezentowana na żywo) 
  - Przygotowanie nauczyciel potrzebne do prowadzenia zajęć z robotyki 
  - Przykładowe scenariusze lekcji z różnymi robotami 

  Szkolenie teoretyczne, z pokazem na żywo robotów - 3-4 h 
  Może być szkolenie stacjonarnie w Elpaxie, albo w 
  Dowolna ilość osób 

  Cena: 400 netto 
 • Programowanie (kodowanie) w szkole bez użycia komputera


  - Istota programowania 
  - Po co uczyć programowania 
  - Na czym polega programowanie bez komputera 
  - Zabawki edukacyjne do programowania bez komputeraz ( w praktyce zaprezentowanie gier planszowych) 
  - Mata edukacyjne 
  - Przykładowe scenariusze zajęć 

  Szkolenie teoretyczne, z pokazem gier i maty - 2-3 h 
  Może być szkolenie stacjonarnie w Elpaxie, albo w placówce 
  Dowolna ilość osób 

  Cena: 400 netto
 • Nowoczesne narzędzia edukacyjne


  - Przegląd robotów edukacyjnych  -prezentacja na żywo 
  - Przegląd narzedzie do programowania bez użycia komputera 
  - Druk 3d -prezentacja na żywo druku 
  - Inne narzedzie edukacyjne 

  Cena: 400 netto, 

  Szkolenie teoretyczne - 2 -3h 
  Może być szkolenie stacjonarnie w Elpaxie, albo w placówce 
  Ilość osób dowolna 
 • Szkolenia ICT


  - Excel w szkole - zakończony certyfikatem ECDL 
  - Power Point zakończony certyfikatem ECDL 
  - Word zakończony certyfikatem ECDL 
  - RODO zakończony certyfikatem ECDL 
 • Ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy - zmiany w karcie nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019

   
   Zapoznanie z obowiązującymi od 1 września 2018 r. przepisami dotyczącymi oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego; przygotowanie do wdrożenia nowych zasad i prowadzonej dokumentacji; opracowanie regulaminu oceny pracy (w tym wskaźników do obowiązujących kryteriów); analiza przepisów prawa pod kątem zadań oraz obowiązków dyrektora, nauczyciela i opiekuna stażu; omówienie regulacji obowiązujących w okresie przejściowym; pytania i odpowiedzi/dyskusja/konsultacje z prowadzącym  
   
 • Organizacja zajęć, imprez, wycieczek i wyjść grupowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów


  Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jej zapisy dotyczą również oświaty, mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez MEN. Ustawa wprowadza wiele zmian w zasadach organizacji imprez turystycznych, do których zaliczają się m.in. wycieczki szkolne. Dla szkół i placówek oświatowych bardzo ważne zmiany w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych zapowiadane są również w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkole. 
  Celem szkolenia jest omówienie zmian, które w swoich regulaminach muszą uwzględnić szkoły, ich wpływu za zasady organizacji wycieczek i imprez odbywających się poza szkołą oraz wyjść grupowych i odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. 


  Obowiązek zorganizowania w szkole/przedszkolu przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze który zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
  Obowiązek udzielania pomocy, Art.164 Par 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
  Oferowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na obowiązek prawny posiadania kwalifikacji Państwa pracowników zgodnie z obowiązującymi aktami.
  Oferujemy profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół i przedszkoli. 
  Kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty szkolenia.
  Przyjedziemy do placówki i przeszkolimy całą kadrę.
  Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.
   
   Program:
  1. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy- uwarunkowania prawne.
  2. Definicje związane z pierwsza pomocą
  3. Czynności początkowe ratownika w sytuacji udzielania pierwszej pomocy.
  4. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
  5. Schematy postępowania w sytuacjach zagrożenia życia u dorosłych i u dzieci.
  6. Czynności doraźne wykonywane w różnych sytuacjach:
  · Ratujące życie – Alfabet reanimacji.
  · Postępowanie we wstrząsie
  · Postępowanie w zatruciach
  · Postępowanie w zadławieniach
  · Postępowanie w sytuacji utraty przytomności
  · Postępowanie w krwotokach
  · Postępowanie w złamaniach
  · Opatrywanie ran
   
  Dodatkowe Informacje o szkoleniu:
  Celem jest przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w udzielaniu pomocy przedlekarskiej.
  Szkolenie ma charakter warsztatowy.
  Uczestnicy będą ćwiczyć różne elementy postępowania.
  Stosowane są metody aktywizujące uczestników.
  Warsztat jest skoncentrowany na zdobywaniu umiejętności praktycznych, postępowania w sytuacji
  udzielenia pierwszej pomocy.
   
   Instruktor prowadzący:
  Trener, ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem w karetkach pogotowia.
 • Szkolenie bhp dla obsługi szkół i przedszkoli

 • Szkolenie bhp dla nauczycieli

 • Szkolenie bhp dla dyrektorów i kadry kierowniczej placówek szkolnych

 • Szkolenie p.poż

 • WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

  Uczestnikiem kursu może być osoba, która:nie była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowego Rejestru Karnego), ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku, planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, ruch i rekreacja, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu
  liczba godzin: 36
 • KIEROWNIK WYPOCZYNKU


  Uczestnikiem kursu może być osoba, która:nie była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowego Rejestru Karnego);ukończyła 18 lat; posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.
  Planowanie pracy wychowawczej, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego, prowadzenie dokumentacji wypoczynku, pierwsza pomoc przedmedyczna,
  egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.
  Liczba godzi: 10
 • KIEROWNIK WYCIECZEK


  Uczestnikiem kursu może być osoba , która nie była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowego Rejestru Karnego);ukończyła 18 lat; posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych,Organizacja pracy kierownika wycieczki , bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, prowadzenie dokumentacji
  Liczba godzin: 10
 • ​CYBERPRZEMOC JAKO ELEMENT AGRESJI I PRZEMOCY RÓWIEŚNIKÓW


  FORMA SZKOLENIA:
   Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją oraz analizą
   zgłaszanych problemów praktycznych i przypadków.
  szkolenie 1 dzień - 4 godziny
  ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
   1. Definicja cyberprzemocy
   • Czym jest cyberprzemoc
   • Jak rozpoznać problem
   • Czynniki sprzyjające cyberprzemocy
   2. Rola szkoły
   • Przepisy prawne
   • Procedury
   • Postawa nauczycieli
   • Współpraca z innymi instytucjami
   3. Sposoby reagowania i przeciwdziałania.
   • Identyfikacja problemu
   • Podejmowanie działań
   • Opracowanie procedury
   • Pomoc dla poszkodowanego
   • Konsekwencje wobec sprawcy
   4. Pomoc dla nauczyciela w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w klasie.
   • Formy pomocy na terenie placówki.
   • Współpraca z Radą Pedagogiczną i rodzicami.
   • Formy pomocy instytucji i osób zewnętrznych.