Kursy i szkolenia

Podejmij wyzwanie, zapisz się na nasz kurs i rozwiń swoje kompetencje w pracy
z dziećmi w przedszkolu i w szkole. 

Nabór trwa

ADHD, ADD a diagnoza i programowanie terapii SI

Czas trwania:
12 godzin

Kurs przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności sporządzania diagnozy SI oraz konstruowania programu terapeutycznego dla dzieci z ADHD i ADD.
Cena:
350
zł/os
Zapraszamy na szkolenie

Autyzm i zespół Aspergera a diagnoza i programowanie terapii SI

Czas trwania:
12 godzin

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem tematyki związanej z diagnozowaniem i programowaniem terapii dzieci autystycznych i zespołem Aspergera
Cena:
350
zł/os
Zapisy trwają!

Bajkoterapia

Czas trwania:
3 godziny

Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych, nowych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują i uczą.
Cena:
50
zł/os.
Nowość!!!

Diagnoza i stymulacja procesów integracji sensorycznej

Czas trwania:
30 godzin

Ukończenie kursu umożliwia wykonanie wstępnej diagnozy zaburzeń procesów integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ocenę dojrzałości szkolnej dziecka.
Cena:
450
zł/os.
Zapisy trwają!

Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię

Czas trwania:

4 godziny

Chociaż wyobraźnią dysponują wszyscy ludzie, to mimo wszystko występują znaczne zróżnicowania jej twórczych możliwości u poszczególnych osób. Różnorodność poziomów wyobraźni zależy przede wszystkim od dziedziczonych predyspozycji, od twórczości, od jakości środowiska życia i wychowania dziecka, a także stosowanych przez nauczycieli i rodziców metod i środków oddziaływań wychowawczych.
Cena:
60
zł/os.
Zapisy trwają

Idealny nauczyciel - profilaktyka wypalenia zawodowego

Czas trwania:
4 godziny

Poznaj sposoby zapobieganiu wypaleniu zawodowemu i poznaj techniki radzenia sobie ze stresem
Cena:
60
zł/os.
Zapisy trwają

Kamishibai czyli sztuka słowa i moc obrazu

Czas trwania:
3 godziny

Praca z uczniem młodszym. Praca z uczniem zdolnym. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody aktywizujące proces uczenia się i zapamiętywania oraz metody podnoszące skuteczność procesu terapeutycznego.
Cena:
80
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Kierownik wycieczek szkolnych

Czas trwania:
10 godz.

Nabycie uprawnień kierownika wycieczek. Na zamówienie realizujemy wszystkie tematy szkoleń zgodnie z potrzebą placówki zamawiającej. Organizujemy również okresowe szkolenia BHP dla pracowników oświaty w cenie 35 zł od osoby
Cena:
200
zł/os
Zapisy trwają

Kierownik wypoczynku

Czas trwania:
10 godzin

Termin:
26 kwiecień 2024 r.

Kursu pozwoli na przygotowanie się do roli kierownika, zapoznanie z przepisami dotyczącymi kierowania placówką oraz prowadzeniem dokumentacji.
Cena:
200
zł/os
Zapisy trwają

Kurs protokołowania posiedzeń rad pedagogicznych

Czas trwania:
5 godzin

Termin:

29 kwiecień 2024 r.

Kurs przeznaczony dla osób chcących zapoznać się z zasadami pisania protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych
Cena:
120
zł/os
Rekrutacja rozpoczęta

Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Czas trwania:
30 godzin

Termin:
7 maj 2024 r.

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB skierowany jest do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa
Cena:
490
zł/os.
Nowość!

Mój uczeń nie mówi - jak mogę mu pomóc komunikować się?

Czas trwania:
3 godziny

Zapoznanie się z dostępnymi formami komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla dzieci niewerbalnych.
Cena:
80
zł/os.
Nowość!

Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej

Czas trwania:
4 godziny

Wzbogacenie wiedzy na temat diagnozy funkcjonalnej, kształtowanie umiejętności konstruowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonalnej dziecka.
Cena:
80
zł/os.
Nowość!

Ochrona sygnalistów w sektorze publicznym

Czas trwania:
4 godziny

Szkolenie przygotowuje do wdrożenia obowiązkowych wytycznych Unii Europejskiej o ochronie sygnalistów w administracji publicznej i samorządowej.
Cena:
300
zł/os.
Zapraszamy na szkolenie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Czas trwania:
6 godzin

Termin:
25 kwiecień 2024 r.

Pracownicy wyznaczeni przez pracodawców (na podst. art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy oraz osoby prywatne.
Cena:
120
zł/os
Nowość !!!

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu

Czas trwania:
3 godziny

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Warsztaty pomogą pogłębić wiedzę na temat pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz związanych z nią procedur postępowania.
Cena:
80
zł/os.
Zapisy trwają!

Pozytywna Dyscyplina

Czas trwania:
12 godzin

Warsztaty skierowane są do nauczycieli i wychowawców chcących poznać nowoczesną metodę wychowawczą, która pozwoli budować silną relację z uczniami.
Cena:
350
zł/os
Zapisy trwają

Programowanie z wykorzystaniem LEGO

Czas trwania:
6 godzin

Szkolenie dla nauczycieli szkół i przedszkoli, prezentujące zastosowanie klocków LEGO w edukacji, które prowadzi do zwiększenia kreatywności i zaangażowania uczniów
Cena:
650
zł/os
Nowość !!!

Standardy Ochrony Małoletnich

Czas trwania:
3 godziny

Szkolenie w sposób przystępny pozwala zapoznać się z nowymi przepisami oraz procedurą ochrony małoletnich.
Cena:
80
zł/os.
Zapisy trwają

Teoria umysłu - warsztaty dla nauczycieli

Czas trwania:
4 godziny

Szkolenie dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Cele kształcenia: 1. zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej umiejętności związanych z „teorią umysłu” 2. zdobycie umiejętności wstępnej oceny poziomu rozwoju umiejętności związanych z teorią umysłu 3. zdobycie umiejętności przygotowania programu rozwijającego podstawowe umiejętności związane z teorią umysłu
Cena:
80
zł/os
Nowość!!!

Terapia ręki - wspomaganie umiejętności grafomotorycznych dzieci

Czas trwania:
8 godzin

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów, pozwala zdobyć odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem terapii ręki.
Cena:
200
zł/os.
Nowość!

Terapie dyrektywne w pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Czas trwania:
4 godziny

Wprowadzenie do metod wykorzystujących w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną podejście dyrektywne, oparte na warunkowaniu instrumentalnym.
Cena:
80
zł/os.
Nowość!!!

Trening odporności psychicznej nauczyciela

Czas trwania:
12 godzin

Poznaj mechanizmy działania stresu oraz dowiedz się w jaki sposób zapobiegać jego powstawaniu oraz w jaki sposób budować własną odporność psychiczną.
Cena:
200
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Tutoring jako metoda w edukacji

Czas trwania:
12 godzin

Tutoring jest najlepszym sposobem procesu rozwojowego i dydaktycznego dziecka.
Cena:
250
zł/os.
Zapisy trwają

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Czas trwania:
3 godziny

Szkolenie dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi indywidualnego podejścia
Cena:
60
zł/os.
Nowość!

Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną w placówce masowej

Czas trwania:

4 godziny

Szkolenie skierowanie do nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, spectrum autyzmu, z rzadkimi chorobami genetycznymi oraz FAS/FASD
Cena:
80
zł/os.
Nowość !

Wrażliwi, niezrozumiani, okaleczeni - czego nauczyciele nie wiedzą o własnych uczniach?

Czas trwania:
4 godziny

Szkolenie dla osób chcących poznać przyczyny, rodzaje zachowań autoagresywnych oraz zapoznać się z formami pomocy uczniom w kryzysie.
Cena:
90
zł/os.
Nabór trwa!

Wychowawca wypoczynku

Czas trwania:
36 godzin

Termin:
28 maj 2024 r.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku, planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, ruch i rekreacja, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Uczestnikiem kursu może być osoba, która:nie była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowego Rejestru Karnego), ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Cena:
250
zł/os
Nowość!

Zachowania psychoseksualne u dzieci ze spektrum autyzmu

Czas trwania:
3 godziny

Na szkoleniu zostaną omówione zaburzenia i normalne zachowania rozwojowe oraz propozycje oddziaływań interwencyjnych.
Cena:
70
zł/os.
Nowość!

Zakłócenia integracji sensorycznej a funkcjonowanie dziecka w grupie przedszkolnej

Czas trwania:
3 godziny

Szkolenie mające na celu uwrażliwienie nauczycieli wychowania przedszkolnego na zaburzenia integracji sensorycznej występujące u dzieci.
Cena:
80
zł/os.
zdjęcie

Zapisz się na kurs i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać w pracy

Oferujemy szeroką gamę kursów i szkoleń dla nauczycieli. 

Z naszej oferty mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne jak i całe Rady Pedagogiczne. Przy zgłoszeniach grupowych szkolenia organizujemy bezpośrednio w placówce.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax.

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11